MS Lanžov má v současné době 22 členů a jednoho mysliveckého adepta. O správné vedení sdružení se stará myslivecký výbor ve složení předseda sdružení, myslivecký hospodář, finanční hospodář a jednatel. Myslivecký výbor na svých schůzích řeší jednotlivé činnosti a problémy sdružení, sleduje aktuální dění v honitbě a se svými závěry seznamuje členskou základnu na pravidelných schůzích. Jednou za rok se koná výroční členská schůze, které se také účastní členové honebního výboru, přátelé myslivci z okolních honiteb, případně jiní pozvaní hosté.
    Území honitby spadá do hlavního povodí Labe, jeho horní části. Hlavním vodním tokem je potok Trotina, pramenící na nedaleké Zvičině. Tento potok protéká napříč honitbou , protéká několika rybníky a před Hradcem Králové se vlévá do Labe. Do tohoto potoka proudí mnoho dalších potoků a potůčků, pramenících v blízkém okolí.
    V současné době MS Lanžov hospodaří na pozemcích pronajatých od honebního společenstva Velký Vřešťov o výměře 1 459 ha. Z toho je 981 ha zemědělská půda, 409 ha lesní porost, 51 ha vodní plochy a 18 ha je ostatní plocha.