SDH Lanžov

 


ODKAZ NA NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY


ODKAZ NA FACEBOOK


 

Napsali o nás:

2008-06-30 Královédvorské listy

Z českých vesnic mizí hasičská mládež         

Karel Martínek
Vzpomínkové setkání hasičů spojené s prohlídkou hasičské techniky a výstavkou pohárů a historických fotografií se konalo 14. června t.r. v Lanžově. Setkání proběhlo v místnostech hasičské zbrojnice a poté na koupališti. Jako tomu je i v jiných místech českého venkova, věkový průměr členů Sboru dobrovolných hasičů se neustále zvyšuje. Chybí finanční, ale i morální podpora ze strany společnosti. V důsledku toho se především u mládeže vytrácí zájem o tuto na vesnici velmi potřebnou činnost.

Stříkačka – veterán zakoupená od firmy R. O. Smékal a spol z Prahy Smíchova v roce 1928 za 31 tisíc korun. Starosta SDH v Lanžově Zdeněk Chaloupka.


Něco z historie požárního sboru Lanžov

Nynější požární sbor Lanžov vznikl sloučením požárního sboru Sedlec a Lanžov, též pozdějším přistoupením mladých členů ze Lhotek. Zde byl vlastní činný sbor založený v roce 1926. V roce 1959 zde činnost však ustala.

Nejprve byl založen požární sbor Sedlec a to v roce 1925. Tento rok byl vzat na základ založení nynějšího sboru Lanžov. První sestavující schůze se konala 1.března v hostinci p. Antonína a zvolen výbor. Téhož roku byla z obecních prostředků 20.000,-Kč zakoupena stříkačka a prozatímně umístěna u p. Václava Bouse v Sedleci ve stodole. Ihned příští rok byla postavena hasičská zbrojnice s rozpočtem 18.000,-Kč. Díky práci občanů zdarma skutečné náklady činily 8.000,-, ušetřených 10.000,- připadlo do sborové pokladny.

5.června 1926 v 8 hodin večer v hostinci p. Josefa Seifrta v Lanžově za účasti 29 členů došlo k ustavení sboru dobrovolných hasičů v Lanžově a zvolený první výbor. Zakoupena byla stříkačka DELAHAYC s příslušenstvím za úhrnou sumu 34.000,-Kč mimo daně z obratu. V tomto roce bylo započato se stavbou hasičské zbrojnice v Lanžově. 9.června 1929 byla v Lanžově hasičská slavnost spojená se skládáním slibu a předáním nové motorové stříkačky do užívání, čímž se sbor v Lanžově stal akceschopným.

3.června 1926 bylo na schůzi občanů Lhotka rozhodnuto o založení SDH. V roce 1928 byla zakoupená motorová stříkačka s příslušenstvím za 44.268,-Kč. V tomto roce též přistoupeno ke stavbě hasičské zbrojnice. 28.7.1929 byla uspořádána slavnost složení hasičského slibu a prvního požárového cvičení ve Lhotce, čimž vznikla akceschopnost sboru i zde.

Tolik k samotnému vzniku jednotlivých sborů v obci. Podrobnější údaje možno získat nahlédnutím do hasičské kroniky sboru, která je uložená u p. Poura. S prvním zápisy bylo započato v roce 1975, v roce 50.výročí sboru. Zpracováno bylo období zpětných 50ti let. Kronikář čerpal ze zachovalých písemností jednotlivých sborů. Kronika je vedena až doposud.

Josef Pour, 25.1.2013

Seznam účastí sboru na požárech ke stažení pdf