Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1.

Název

Obec Lanžov

2.

Důvod a způsob založení

Obec  vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjekt. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3.

Organizační struktura

Organizační struktura:

 • Organizační struktura obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

 Organizace zřizované obcí:

 • Mateřská škola Lanžov

4.

Kontaktní informace

Kontaktní informace a formulář pro vaše dotazy naleznete na stránce Obecní úřad

.

5.

Bankovní spojeni

 • Česká spořitelna a.s., Dvůr Králové n/L - ú. č.: 3237254379/0800
 • Česká národní banka, Hradec Králové - ú. č.: 94-4416601/0710

6.

00580198

7.

DIČ

CZ00580198 – neplátce DPH

8.

 

Dokumenty

 

9.

Žádosti o informace

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Na základě tohoto zákona je obec povinná poskytnou informace, které jsou spjaty s jejím působením, a to do lhůty stanovené zákonem.
a) do 15 dnů od podání žádosti poskytne informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze závažných důvodů lze pak lhůtu prodloužit o 10 dní.
b) do 7 dnů od podání žádosti vyzvat žadatele k doplnění či upřesnění žádosti, pokud žadatel do 30 dnů požadované informace nepředloží, bude žádost odmítnuta.

Způsob podání žádostí:
a) ústně na Obecním úřadě v Lanžově v úředních hodinách

b) písemně poštou na adresu (vzor s žádostí si můžete stáhnout zde):

Obecní úřad Lanžov
Lanžov čp.2
Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01


c) elektronicky na email lanzov@volny.cz nebo pomocí formuláře v záložce Elektronická podatelna

10.

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Veškeré dotazy, žádosti a další podání můžete doručovat osobně, písemně nebo elektronicky na adrese uvedené v sekci Organizační struktura  nebo použít již připravený formulář.

11.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u Obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Opravné prostředky lze podávat ústně nebo písemně na adrese uvedené v sekci Organizační struktura.

12.

Formuláře

Další potřebné a užitečné formuláře naleznete na www.formulare-ke-stazeni.cz

13.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

V případě, že ocitnete v nové nebo závažné životní situaci, můžete kontaktovat Obecní úřad s žádostí o radu nebo o pomoc. Řešení běžných životních situací také naleznete na následujících odkazech případně na portálu Ministerstva vnitra - www.mvcr.cz, nebo na stránkách pověřeného úřadu Dvůr Králové nad Labem - www.mudk.cz

 • Vydání cestovních dokladů
 • Hlášení trvalého pobytu
 • Postup občana u kterého vznikl požár
 • Uzavření manželství
 • Vyhledání matričních údajů
 • Jak vyhlásit místní referendum
 • Co dělat při odcizení mobilního telefonu
 • Vydání občanského průkazu
 • Ověření podpisu
 • Petice
 • Přidělení rodného čísla
 • Udělení státního občanství
 • Podání trestního oznámení
 • Zbraně a zbrojní průkaz

14.

Nejdůležitější předpisy

Obecní vyhlášky

 • Obecní vyhlášky ke stažení zde

Zákony České republiky:
(odkaz na Portál veřejné správy)

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
 • zák. č. 254/2001 Sb. o vodách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zák. č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec účtuje poplatky dle sazebníku úhrad

16.

Licenční smlouvy

Obec nemá žádné licenční smlouvy.

17.

Výroční zpráva

Výroční zprávy jsou umístěny zde.