Územní plán Lanžov

V současné době se provádí změna územního plánu, plánované schválení do konce roku.

 

Stávající uzemní plán - Vyvěšeno dne: 15.12.2011                Sejmuto dne: 31.12.2011

  • Textová část  

  • Odůvodnění – textová část  

  • Základní členění území – výkres   

  • Urbanistická koncepce – hlavní výkres   

  • Vodní hospodářství – hlavní výkres   

  • Energetika – hlavní výkres   

  • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   

  • Koordinační výkres   

  • Výkres širších vztahů   

  • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu