Vítejte na stránkách obce Obec Lanzov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Myslivecké sdružení Lanžov

 MS Lanžov má v současné době 22 členů a jednoho mysliveckého adepta. O správné vedení sdružení se stará myslivecký výbor ve složení předseda sdružení, myslivecký hospodář, finanční hospodář a jednatel. Myslivecký výbor na svých schůzích řeší jednotlivé činnosti a problémy sdružení, sleduje aktuální dění v honitbě a se svými závěry seznamuje členskou základnu na pravidelných schůzích. Jednou za rok se koná výroční členská schůze, které se také účastní členové honebního výboru, přátelé myslivci z okolních honiteb, případně jiní pozvaní hosté.

    Území honitby spadá do hlavního povodí Labe, jeho horní části. Hlavním vodním tokem je potok Trotina, pramenící na nedaleké Zvičině. Tento potok protéká napříč honitbou , protéká několika rybníky a před Hradcem Králové se vlévá do Labe. Do tohoto potoka proudí mnoho dalších potoků a potůčků, pramenících v blízkém okolí.

    V současné době MS Lanžov hospodaří na pozemcích pronajatých od honebního společenstva Velký Vřešťov o výměře 1 459 ha. Z toho je 981 ha zemědělská půda, 409 ha lesní porost, 51 ha vodní plochy a 18 ha je ostatní plocha.

Něco z historie požárního sboru Lanžov

Nynější požární sbor Lanžov vznikl sloučením požárního sboru Sedlec a Lanžov, též pozdějším přistoupením mladých členů ze Lhotek. Zde byl vlastní činný sbor založený v roce 1926. V roce 1959 zde činnost však ustala.

Nejprve byl založen požární sbor Sedlec a to v roce 1925. Tento rok byl vzat na základ založení nynějšího sboru Lanžov.
První sestavující schůze se konala 1.března v hostinci p. Antonína a zvolen výbor. Téhož roku byla z obecních prostředků 20.000,-Kč zakoupena stříkačka a prozatímně umístěna u p. Václava Bouse v Sedleci ve stodole.
Ihned příští rok byla postavena hasičská zbrojnice s rozpočtem 18.000,-Kč. Díky práci občanů zdarma skutečné náklady činily 8.000,-, ušetřených 10.000,- připadlo do sborové pokladny.

5.června 1926 v 8 hodin večer v hostinci p. Josefa Seifrta v Lanžově za účasti 29 členů došlo k ustavení sboru dobrovolných hasičů v Lanžově a zvolený první výbor. Zakoupena byla stříkačka DELAHAYC s příslušenstvím za úhrnou sumu 34.000,-Kč mimo daně z obratu. V tomto roce bylo započato se stavbou hasičské zbrojnice v Lanžově. 9.června 1929 byla v Lanžově hasičská slavnost spojená se skládáním slibu a předáním nové motorové stříkačky do užívání, čímž se sbor v Lanžově stal akceschopným.

3.června 1926 bylo na schůzi občanů Lhotka rozhodnuto o založení SDH.
V roce 1928 byla zakoupená motorová stříkačka s příslušenstvím za 44.268,-Kč.
V tomto roce též přistoupeno ke stavbě hasičské zbrojnice. 28.7.1929 byla uspořádána slavnost složení hasičského slibu a prvního požárového cvičení ve Lhotce, čimž vznikla akceschopnost sboru i zde.

Tolik k samotnému vzniku jednotlivých sborů v obci. Podrobnější údaje možno získat nahlédnutím do hasičské kroniky sboru, která je uložená u p. Poura.

S prvním zápisy bylo započato v roce 1975, v roce 50.výročí sboru. Zpracováno bylo období zpětných 50ti let. Kronikář čerpal ze zachovalých písemností jednotlivých sborů. Kronika je vedena až doposud.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka byl založen v roce 2001. Iniciátorem jeho vzniku byla obec Habřina, v současnosti je sídlo svazku v obci Velichovky. Název mikroregionu je odvozen od potoku Hustířanka, který protéká několika obcemi na tomto území.

Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem ve Velichovkách a je přístupná 24h denně.

Dobrovolný svazek obcí Hustířanka

se sídlem: Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky

Předseda: Jaroslav Huňat

Kontakty na obecní úřady členských obcí.

Telefon:        724 180 859
Fax:               491 880 180
IČO:               70951594
E-mail:          hustiranka@obecvelichovky.cz
www:            www.hustiranka.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna                                                                                                  Číslo bankovního účtu: 1085458399/0800

Účel Sdružení Podzvičinsko

Účelem sdružení je spolupráce členských obcí a měst s cílem přispět k rozvoji oblasti Podkrkonoší především v oblasti cestovního ruchu.
  1. Předmětem činnosti je především koordinace všech aktivit při propagaci cestovního ruchu včetně příslušných komplexních služeb, průkazný informační servis pro potřeby cestovního ruchu s vypracovaným marketingem, a to při dodržování platných právních norem.
  2. Pro dosažení tohoto poslání sdružení usiluje o spolupráci mezi státem, obcemi, občany a podnikatelskou veřejností při zachování přírodních a kulturních hodnot a je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

Na základě této spolupráce zastupuje zájmy celého regionu navenek. Spolupracuje na vytvoření strategie rozvoje oblasti Podkrkonoší.

Obec Lanžov je členem od roku 2013

 Kontaktní údaje:

Podzvičinsko
Holovousy 39
508 01 Hořice

publikováno: 20. 12. 2021 13:45, OI Admin

Novinky z a obce

publikováno: 18. 3. 2024

Ztráty a nálezy

Nalezené věci

Podle  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění – ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Úřad Obec

publikováno: 3. 10. 2023

Mateřská škola

Třída naší MŠ je třídou smíšenou. Jelikož jsme jednotřídní MŠ, věk dětí se pohybuje od 2,5 až 7 let věku dětí. Výhodou je, že se ve třídě potkávají a pomáhají si děti různých věkových skupin. Také požadavky na děti jsou diferenciovány podle věku a schopností dětí. Do naší MŠ docházejí zdravé děti, nemáme žádné dítě s tělesným  nebo jiným postižením.

Některé děti patlají, proto se zaměřujeme na rozvoj správné výslovnosti hlásek ve spolupráci s profesionální logopedkou. Do naší mateřské školy kromě dětí z Lanžova dojíždějí i děti z okolích obcí – z Miřejova, Velkého Vřešťova, ze Lhotky, z Vilantic, z Bílých Poličan, z Dubence, z Chotěborek, z Velehrádku, ze Sedlece a Doubravice.

Obec

publikováno: 2. 10. 2023

Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb.

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Úřad

publikováno: 10. 7. 2023

Kemp a koupaliště

Areál Sportovně-turistického zařízení, jehož součástí je vodní nádrž, kemp, občerstvení a několik sportovišť, se nachází v pěkném prostředí podkrkonošské krajiny v údolí pod Zvičinským hřbetem v obci Lanžov, odkud je mnoho možností pro cestovaní.

Areál dále nabízí sportovní aktivity jako je beach volejbalové hřiště, antukový kurt, basketbalový koš a pingpongový stůl, pro děti jsou k dispozici dvě pískoviště a houpačky.

Obec

publikováno: 20. 1. 2023

Odpady

Úřad

publikováno: 2. 11. 2022

Organizační struktura

Zastupitelé

starosta
Jan Mencl

místostarostka
Alena Skořepová

Monika Bartoníčková DiS.

Mudr. Lukáš Holub

Úřad