Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Lanžov

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjekt. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3. Organizační struktura

Organizační struktura:

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ.
Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.
Obecní úřad není dělen na odbory.

Jmenný seznam je k dispozici v sekci úřad - organizační struktura

Organizace zřizované obcí

Mateřská škola Lanžov

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Lanžov
Lanžov č.p. 2
544 01  Dvůr Králové nad Labem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Lanžov
Lanžov č.p. 2
544 01  Dvůr Králové nad Labem

4.3 Úřední hodiny

pondělí 8.00 - 12.00 hodin a 13.00 - 18.00 hodin

4.4 Telefoní čísla

starosta:                    606 957 144
místostarostka:       

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.lanzov.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Lanžov
Lanžov č.p. 2
544 01  Dvůr Králové nad Labem

Adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů jak v listinné, tak i elektronicko podobě. Více informací o formě podání a přehled technických nosičů dat, které obec přijímá je k dispozici v sekci úřad - poskytnutí informací dle 106/1999 Sb.

4.7 Adresa e-podatelny

lanzov@volny.cz

4.8 Datová schránka

Datová schránka:  2kfa59x

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Dvůr Králové n/L - ú. č.: 3237254379/0800
Česká národní banka, Hradec Králové - ú. č.: 94-4416601/0710

6. IČ

00580198

7. DIČ

CZ00580198 – neplátce DPH

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

Všechny hlavní dokumenty jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska.

Strategický plán rozvoje obce je umístěn v sekci úřad - strategický plán rozvoje obce.

Územní plán obce je k dispozici v sekci úřad - územní plán obce

8.2 Rozpočet

Rozpočty obce jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - rozpočty

Závěrečné účty jsou k dispozici úřad - úřadní deska - závěrečný účet

9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací naleznete v sekci úřad -  poskytování informací podle 106/1999 Sb.

10. Příjem podání a podnětů

Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně nebo písemně. Za písemně podanou žádost se považuje rovněž žádost zaslaná do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny, ani v jednom případě není nutné použítí zaručeného elektronického podpisu.


Způsob pro podání žádosti:

1. ústně

Ústně lze žádat o poskytnutí informace na obecním úřadu v úředních hodinách. 

Ústně lze také žádat telefonicky na telefonním čísle obecního úřadu.

2. písemně

a) Poštou na adrese:

Obecní úřad Lanžov
Lanžov č.p. 2
544 01  Dvůr Králové nad Labem

b) Předáním písemné žádosti na obecním úřade v úřeních hodinách v pondělí 8.00 - 12.00 hodin a 13.00 - 18.00 hodin

c) Přes elektronickou podatelnu na email lanzov@volny.cz

11. Nejdůležitější předpisy


11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Obecní vyhlášky

Obecní vyhlášky jsou k dispozici v sekci úřad - obecní vyhlášky

12. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec účtuje poplatky dle sazebníku úhrad:

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva

Výroční zprávy jsou umístěnyv sekci úřad -  poskytování informací podle 106/1999 Sb.

aktualizováno: 16. 8. 2020 14:01,

Novinky z

Nový obecní web
Úřad Obec Volný čas

aktualizace článku: 14. 1. 2022

Nový obecní web

  • OI Admin
  • 31

aktualizace stránky: 12. 1. 2022

Ohlašovna pálení

Úřad Obec

aktualizace stránky: 20. 12. 2021

Mikroregion

Myslivecké sdružení Lanžov

Úřad Obec

aktualizace stránky: 13. 12. 2021

Smlouvy

Smlouvy

Úřad

aktualizace stránky: 13. 12. 2021

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Úřad