Vítejte na stránkách obce Obec Lanzov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Lanžov

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjekt. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3. Organizační struktura

Organizační struktura:

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ.
Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.
Obecní úřad není dělen na odbory.

Jmenný seznam je k dispozici v sekci úřad - organizační struktura

Organizace zřizované obcí

Mateřská škola Lanžov

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Lanžov
Lanžov č.p. 2
544 01  Dvůr Králové nad Labem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Lanžov
Lanžov č.p. 2
544 01  Dvůr Králové nad Labem

4.3 Úřední hodiny

pondělí 8.00 - 12.00 hodin a 13.00 - 18.00 hodin

4.4 Telefoní čísla

starosta: Jan Mencl          606 957 144

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.lanzov.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Lanžov
Lanžov č.p. 2
544 01  Dvůr Králové nad Labem

Adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů jak v listinné, tak i elektronicko podobě. Více informací o formě podání a přehled technických nosičů dat, které obec přijímá je k dispozici v sekci úřad - poskytnutí informací dle 106/1999 Sb.

4.7 Adresa e-podatelny

lanzov@volny.cz

4.8 Datová schránka

Datová schránka:  2kfa59x

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Dvůr Králové n/L - ú. č.: 3237254379/0800
Česká národní banka, Hradec Králové - ú. č.: 94-4416601/0710

6. IČ

00580198

7. DIČ

CZ00580198 – neplátce DPH

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

Všechny hlavní dokumenty jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska.

Strategický plán rozvoje obce je umístěn v sekci úřad - strategický plán rozvoje obce.

Územní plán obce je k dispozici v sekci úřad - územní plán obce

8.2 Rozpočet

Rozpočty obce jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - rozpočty

Závěrečné účty jsou k dispozici úřad - úřadní deska - závěrečný účet

9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací naleznete v sekci úřad -  poskytování informací podle 106/1999 Sb.

10. Příjem podání a podnětů

Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně nebo písemně. Za písemně podanou žádost se považuje rovněž žádost zaslaná do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny, ani v jednom případě není nutné použítí zaručeného elektronického podpisu.


Způsob pro podání žádosti:

1. ústně

Ústně lze žádat o poskytnutí informace na obecním úřadu v úředních hodinách. 

Ústně lze také žádat telefonicky na telefonním čísle obecního úřadu.

2. písemně

a) Poštou na adrese:

Obecní úřad Lanžov
Lanžov č.p. 2
544 01  Dvůr Králové nad Labem

b) Předáním písemné žádosti na obecním úřade v úřeních hodinách v pondělí 8.00 - 12.00 hodin a 13.00 - 18.00 hodin

c) Přes elektronickou podatelnu na email lanzov@volny.cz

11. Nejdůležitější předpisy


11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Obecní vyhlášky

Obecní vyhlášky jsou k dispozici v sekci úřad - obecní vyhlášky

12. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec účtuje poplatky dle sazebníku úhrad:

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva

Výroční zprávy jsou umístěnyv sekci úřad -  poskytování informací podle 106/1999 Sb.

publikováno: 16. 8. 2020 14:01,

Novinky z

publikováno: 18. 3. 2024

Ztráty a nálezy

Nalezené věci

Podle  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění – ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Úřad Obec

publikováno: 2. 10. 2023

Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb.

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Úřad

publikováno: 20. 1. 2023

Odpady

Úřad

publikováno: 2. 11. 2022

Organizační struktura

Zastupitelé

starosta
Jan Mencl

místostarostka
Alena Skořepová

Monika Bartoníčková DiS.

Mudr. Lukáš Holub

Úřad

publikováno: 6. 9. 2022

Základní informace

Obecní znak

Obecní vlajka

Úřad

publikováno: 6. 9. 2022

Chci zařídit

Na úřadě

Pro vyřízení běžné agendy nás navštivte na obecním úřadě vždy v pondělí od 8:00-12:00 a 13:00-18:00 hod. V jiných dnech je nutná předchozí telefonická domluva 606 957 144. 

Úřad