Vítejte na stránkách obce Obec Lanzov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Program rozvoje obce Lanžov je strategickým dokumentem, který stanovuje rozvojové priority obce Lanžov pro období roků 2019 až 2026. Jedná se o dokument, který je ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, základním plánovacím dokumentem obce. Důvodem jeho vzniku byla potřeba stanovit plán rozvoje obce pro další období, na jehož základě bude mít obec možnost efektivně využívat finanční zdroje obce, zejména prostředky, které obec získává ze státního rozpočtu a z vlastní činnosti, ale také prostředky z různých dotačních titulů.

Při tvorbě tohoto dokumentu bylo využito současných strategických dokumentů obce, zejména rozpočtu obce z minulých let, územního plánu obce, údajů o aktuálním dění v obci, představ občanů o dalším rozvoji obce a také informací o předpokládaných potřebách, které bude třeba v budoucnosti řešit.

Do procesu tvorby programu rozvoje byla formou dotazníkového šetření zapojena i veřejnost, která v průběhu tvorby byla na veřejných zasedáních seznamována s dílčími výsledky. V rámci těchto zasedání mohli občané předložené skutečnosti připomínkovat.

Program rozvoje obce tedy představuje hlavní problémy a předpoklady obce a stanovuje možná řešení, je podkladem pro rozhodování orgánů obce v záležitostech budoucího rozvoje obce a v neposlední řadě zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (dotací apod.).

Tento dokument vznikl v druhé polovině roku 2019.

Dokument byl tvořen na základě harmonogramu koncem roku 2018 a dokončen v roce 2020 týmem zastupitelstva obce Lanžov ve složení:

  • Alena Skořepová – starostka obce,

  • Jan Mencl-místostarosta obce,

  • Ilona Čepelková – metodik DSO Hustířanka

    Za podpory projektu "Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka" formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí – CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366.

publikováno: 13. 12. 2021 19:48, OI Admin

Novinky z a obce

publikováno: 18. 3. 2024

Stav vody

Obec

publikováno: 18. 3. 2024

Ztráty a nálezy

Nalezené věci

Podle  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění – ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Úřad Obec

publikováno: 3. 10. 2023

Mateřská škola

Třída naší MŠ je třídou smíšenou. Jelikož jsme jednotřídní MŠ, věk dětí se pohybuje od 2,5 až 7 let věku dětí. Výhodou je, že se ve třídě potkávají a pomáhají si děti různých věkových skupin. Také požadavky na děti jsou diferenciovány podle věku a schopností dětí. Do naší MŠ docházejí zdravé děti, nemáme žádné dítě s tělesným  nebo jiným postižením.

Některé děti patlají, proto se zaměřujeme na rozvoj správné výslovnosti hlásek ve spolupráci s profesionální logopedkou. Do naší mateřské školy kromě dětí z Lanžova dojíždějí i děti z okolích obcí – z Miřejova, Velkého Vřešťova, ze Lhotky, z Vilantic, z Bílých Poličan, z Dubence, z Chotěborek, z Velehrádku, ze Sedlece a Doubravice.

Obec

publikováno: 2. 10. 2023

Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb.

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Úřad

publikováno: 4. 9. 2023

Kiosek v kempu

Obec

publikováno: 4. 9. 2023

Akce v kempu

15.7. od 13:00 Lanžovská lávka, od 20:00 Markýz John, Aréna Praha

29.7. od 9:00 Východočeská hasičská liga

13.8. od 16:00 Veselá trojka

19.8. od 20:00 Chytráček band

23.9. od 17:00 Rozločení se sezónou, Contry večer

Obec