Program rozvoje obce Lanžov je strategickým dokumentem, který stanovuje rozvojové priority obce Lanžov pro období roků 2019 až 2026. Jedná se o dokument, který je ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, základním plánovacím dokumentem obce. Důvodem jeho vzniku byla potřeba stanovit plán rozvoje obce pro další období, na jehož základě bude mít obec možnost efektivně využívat finanční zdroje obce, zejména prostředky, které obec získává ze státního rozpočtu a z vlastní činnosti, ale také prostředky z různých dotačních titulů.

Při tvorbě tohoto dokumentu bylo využito současných strategických dokumentů obce, zejména rozpočtu obce z minulých let, územního plánu obce, údajů o aktuálním dění v obci, představ občanů o dalším rozvoji obce a také informací o předpokládaných potřebách, které bude třeba v budoucnosti řešit.

Do procesu tvorby programu rozvoje byla formou dotazníkového šetření zapojena i veřejnost, která v průběhu tvorby byla na veřejných zasedáních seznamována s dílčími výsledky. V rámci těchto zasedání mohli občané předložené skutečnosti připomínkovat.

Program rozvoje obce tedy představuje hlavní problémy a předpoklady obce a stanovuje možná řešení, je podkladem pro rozhodování orgánů obce v záležitostech budoucího rozvoje obce a v neposlední řadě zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (dotací apod.).

Tento dokument vznikl v druhé polovině roku 2019.

Dokument byl tvořen na základě harmonogramu koncem roku 2018 a dokončen v roce 2020 týmem zastupitelstva obce Lanžov ve složení:

  • Alena Skořepová – starostka obce,

  • Jan Mencl-místostarosta obce,

  • Ilona Čepelková – metodik DSO Hustířanka

    Za podpory projektu "Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka" formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí – CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366.

aktualizováno: 13. 12. 2021 19:48, OI Admin

Novinky z a obce

Nový obecní web
Úřad Obec Volný čas

aktualizace článku: 14. 1. 2022

Nový obecní web

  • OI Admin
  • 31

aktualizace stránky: 12. 1. 2022

Ohlašovna pálení

Úřad Obec

aktualizace stránky: 12. 1. 2022

Sběrný dvůr

Pondělí606 957 144
Obec

aktualizace stránky: 20. 12. 2021

Mikroregion

Myslivecké sdružení Lanžov

Úřad Obec

aktualizace stránky: 15. 12. 2021

Fotogalerie

Obec